Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, смер путеви и железнице, 1982. године.Од 1983.г. професионално је ангажована у путном сектору и цео радни век до данас, одговорно обавља послове из области пројектовања, одржавања, планирања и изградње путева, као и заштите животне средине и безбедности саобраћаја.На руководећем положају је од 2004.г. на месту-Начелник Оделења за план и развој, у тадашњој Републичкој дирекцији за путеве, а од 2006.г. Директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој, односно Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој у ЈП “Путеви Србије” од 2015.године.

Активно је учествовала на пројектима које је финансирала ЕУ и друге финансијске организације. Успешно учествовала у међународним пројектима и различитим облицима сарадње са иностраним партнерима.
Има положен стучни испит за грађевинске инжењере и испит за рад у органима управе. Поседује лиценцу за овлашћеног извођача радова и одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије.
Активан је члан у многим организацијама и има објављен велики броја стручних радова, заједно са својим сарадницима и колегама.
Говори енглески језик.Председник Српског друштва за путеве VIA-VITA је од октобра 2014. године.