I ОКРУГЛИ СТО

1.    Оцене, закључци и препоруке са научно-стручног скупа – округлог стола посвећеног пројекту аутопута београд – јужни јадран
2.    Досадашње активности на изради студијско, пројектне и планске документације за аутопут београд – јужни јадран
3.    Приказ урађених пројектних решења аутопута на подручју србије
4.    Приказ урађених пројектних решења аутопута на подручју црне горе
5.    Досадашње активности на укључивању правца темишвар-вршац-београђподгорица-бар, са одвојком подгорица-тирана у паневропске мултимодалне транспортне коридоре
6.    Достигнути саобраћајни токови на постојећем путу београђјужни јадран, као индикатор потреба за градњом аутопута по деоницама
7.    Предлог препорука научно – стручног скупа – округлог стола


ОЦЕНЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ СА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА – ОКРУГЛОГ СТОЛА ПОСВЕЋЕНОГ ПРОЈЕКТУ АУТОПУТА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН

Председник програмског одбора округлог стола Проф. др Љубиша Кузовић, дипл. инж. академик ЈИНА

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ СТУДИЈСКО, ПРОЈЕКТНЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АУТОПУТ БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН

Проф. др Кузовић Љубиша, дипл.инж.саоб. академик ЈИНА
Др Драженко Главић, дипл.инж.саоб.

Резиме: Истраживања везана за пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран трају са прекидима око 25 година. У периоду од 1979. до 1981.године урађена је Студија и Генерални пројекат. У 1992.години извршена је новелација Студије чији су основни циљеви били провера остварења предвиђања датих у Студији из 1981.године, као и укључивање у разматрање потеза будућег аутопута кроз Црну Гору. У периоду од 1998. до 2000.г. урађена је Саобраћајно-економска Студија, и Генерални пројекат за потез од Београда до Пожеге. Октобра 2000.г. Државна ревизиона комисија је усвојила Генерални пројекат коридора аутопута преко Рудника на потезу БеограђПожега.

У Црној Гори урађени су Генерални пројекти за потезе Бољаре-Беране-Андријевица и за потез Фармаци (укрштај са путем Подгорица-Цетиње)-Танки Рт-Бар. Урађени су Идејни пројекти за северо-западну обилазницу Подгорице на потезу Смоковац-Фармаци, као и за потез Танки Рт-Ђурмани.

Закључци, ставови и мишљења до којих се дошло у наведеним студијама, приказани у овом раду, недвосмислено су указали на потребу етапне и фазне изградње аутопута БеограђЈужни Јадран, али су пружили и аргументоване препоруке о неопходности побољшања постојеће путне мреже у коридору до настајања потреба за изградњом аутопута, односно ½  аутопута.

ПРИКАЗ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ РЕШЕЊА АУТОПУТА НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ

Вукашин Радичевић, дипл.грађ. инж.
Мирослав Бирђанин, дипл.грађ. инж.
Мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол.
Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол.
Проф. др Стеван Прохаска, дипл.грађ. инж.
Ђорђе Митровић, дипл.грађ. инж.
Др Петар Митровић, дипл.грађ. инж.

Резиме: Истраживања и пројектовања на аутопутском правцу БеограђЈужни Јадран трају са прекидима од 1979 до 1998 год.У периоду од 1979 до 1981 године урађена је Студија и Генерални пројекат. 1992.године урађена је новелација Студије и Генералног пројекта од Београда до Јужног Јадрана односно извршено је обједињавање пројектне документације на подручју обе Републике као јединственог аутопутског правца. У 1998.години урађена је Саобраћајно-економска Студија и Генерални пројекат на делу од Београда до укрштаја са магистралним путем М-5. Републичка ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације усвојила је пројекат октобра 2000.године. У овом реферату приказан је методолошки приступ и начин израде Генералног пројекта по варијантама са проценом трошкова за грађење.

ПРИКАЗ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ РЕШЕЊА АУТОПУТА НА ПОДРУЧЈУ ЦРНЕ ГОРЕ

Љубомир Бољевић, дипл. инг.грађ
Драган Петровић, дипл.инг.грађ.
Раденко Остојић, дипл.инг.грађ.

Резиме: У раду су приказане активности на изради студијско-пројектне документације и почетак израдње аутопута Београд – Јужни Јадран (Бар) у Црној Гори као и приказ урађених пројектних решења.

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА УКЉУЧИВАЊУ ПРАВЦА ТЕМИШВАР-ВРШАЦ-БЕОГРАЂПОДГОРИЦА-БАР, СА ОДВОЈКОМ ПОДГОРИЦА-ТИРАНА У ПАНЕВРОПСКЕ МУЛТИМОДАЛНЕ ТРАНСПОРТНЕ КОРИДОРЕ

Проф. др Кузовић Љубиша, дипл.инж..
Дејан Дробњаковић, дипл.инж.грађ.
Др Драженко Главић, дипл.инж.саоб.

Резиме: У раду су изложене активности на укључивању у Паневропске мултимодалне транспортне коридоре  правца Темишвар-Вршац-БеограђПодгорица-Бар, са одвојком Подгорица-Тирана, које је предузимала СРЈ од 1997 до 2000.г. Такође, изложене су и активности за укључивање третираног правца у Паневропске коридоре које су се одвијале на стручним скуповима, као и кроз написе у стручним часописима. Најзад, изложене су и значајније карактеристике третираног правца по свим видовима саобраћаја које су релевантне за укључивање истог у мрежу Паневропских мултимодалних транспортних коридора.

ДОСТИГНУТИ САОБРАЋАЈНИ ТОКОВИ НА ПОСТОЈЕЋЕМ ПУТУ БЕОГРАЂЈУЖНИ ЈАДРАН, КАО ИНДИКАТОР ПОТРЕБА ЗА ГРАДЊОМ АУТОПУТА ПО ДЕОНИЦАМА

Илија Албрехт, дипл.инж.саоб.
Мр Боривоје Алексић, дипл.инж.саоб.
Др Драженко Главић, дипл.инж.саоб.

Резиме: У раду су изложени подаци о величини саобраћајних токова достигнутих у 2004.г. на постојећим путевима у коридору будућег аутопута БеограђЈужни Јадран. Величине достигнутих саобраћајних токова дате су по дужим путним потезима и приказане су табеларно и у форми саобраћајне слике.

ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКА НАУЧНО – СТРУЧНОГ СКУПА – ОКРУГЛОГ СТОЛА

Резиме: У раду је изложен предлог препорука научно-стручног скупа–ОКРУГЛОГ СТОЛА, које су након одржане расправе на округлом столу прихваћене и потом публиковане у часописима ТЕХНИКА и ПУТ И САОБРАЋАЈ.