ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

  1. Уводно излагање
  2. Одрживи развој државних путева србије
  3. Мрежа аутопутева утврђенa Просторним планом Србије, правци паневропских мултимодалних транпостних коридора, правци TEM мрежe и правци REBIS мреже кроз Србију
  4. Достигнути саобраћајни токови на постојећим путевима дуж коридора неизграђених аутопутева утврђених Просторним планом Републике Србије
  5. Безбедност саобраћаја на постојећој мрежи дуж коридора неизграђених аутопутева
  6. Стање пројектне документације са основним техничким и финансијским подацима за неизграђене аутопутеве утврђене просторним планом Републике Србије
  7. Упознавање са карактеристикама тендера савременог одржавања путне Мреже Србије
  8. Упознавање са карактеристикама тендера за редовно одржавање мостова на путној мрежи Републике Србије
  9. Употреба савремених флуидних материјала и нових технологија за посипање путева у зимским условима

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ

проф.Др Љубиша Кузовић, дипл.инж.саобр.

Резиме: У раду су изложени основни циљеви стручног скупа под насловом одрживи развој мреже аутопутева и савремено одржавање постојеће путне мреже. Наведени су основни садржаји за 8 реферата. Најзад су изложена очекивања од стручног скупа.

Кључне речи: одрживи развој државних путева, наменско издвајање за путеве, саобраћајно-економска оправданост, тржишно-финансијска оправданост.

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА СРБИЈЕ

проф.Др Љубиша Кузовић, дипл.инж.саобр.
Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.
Дарко Пешић, дипл.грађ.инж.

Резиме:Полазећи од принципа да финансирање државних путева треба да сносе корисници (непосредни и посредни), дефинисан је појам одрживог развоја државних путева. Потом су дефинисали општи услови на којима се заснива одрживи развој државних путева. Ови услови су дати посебно за мрежу двотрачних путева и аутопутева са слободним режимом коришћења; за аутопутеве са наплатом путарине које финансира Србија; као и за аутопутеве са наплатом путарине који се финансирају концесионарским капиталом. У циљу остварења идеје о одрживом развоју државних путева неопходно је осигурати стабилне изворе финансирања путева, пре свега наменским издвајањем за путеве мин 15% из малопродајне цене погонских горива. Улагање у одржавање постојеће мреже има приоритет у односу на изградњу нових путева.

Кључне речи: Одрживи развој, мрежа аутопутева, савремено одржавање, величина саобраћаја,  интерна стопа рентабилитета, опортунитетна цена капитала

МРЕЖА АУТОПУТЕВА УТВРЂЕНA ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ СРБИЈЕ, ПРАВЦИ ПАНЕВРОПСКИХ МУЛТИМОДАЛНИХ ТРАНПОСТНИХ КОРИДОРА, ПРАВЦИ TEM МРЕЖE И ПРАВЦИ REBIS МРЕЖЕ КРОЗ СРБИЈУ

проф.Др Љубиша Кузовић, дипл.инж.саобр.
Др Драженко Главић, дипл.инж.саобр.

Резиме: У раду је изложена мрежа аутопутева Србије која је утврђена Просторним планом Србије, у оквиру које је Паневропски мултимодални транспортни коридор X са крацима ХВ и ХС, као и ТЕМ мрежа. Приказани су подаци о изграђености наведених мрежа, као и подаци о постојећим путевима дуж коридора неизграђених аутопутева.  Најзад, у раду је изложен став о оправданости да се правац Темишвар-Вршац-Београд-Подгорица-Бар укључи у Паневропске коридоре, или пак да се крак коридора ХВ (Будимпешта-Београд) продужи до Бара.

Кључне речи: Аутопут, Паневропски мултимодални транспортни коридори, коридор X, ТЕМ мрежа, РЕБИС план.

ДОСТИГНУТИ САОБРАЋАЈНИ ТОКОВИ НА ПОСТОЈЕЋИМ ПУТЕВИМА ДУЖ КОРИДОРА НЕИЗГРАЂЕНИХ АУТОПУТЕВА УТВРЂЕНИХ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

проф.Др Љубиша Кузовић, дипл.инж.саобр.
Илија Албрехт, дипл.инж.саобр.
Др Драженко Главић, дипл.инж.саобр.
Доц. др Вук Богдановић, дипл. инж. Саобр
Мр Боривоје Алексић, дипл.инж.саобр.

Резиме: У раду су анализиране величине саобраћајних токова у 2007.г., по основним врстама возила, на постојећим путевима дуж коридора неизграђених аутопутева. С обзиром на величину достигнутих саобраћајних токова,у закључку су дефинисани потези на којима се, са аспекта захтева саобраћаја, исказују потребе за изградњу аутопута, чијом изградњом би били испуњени основни услови одрживог развоја државних путева.

Кључне речи: Саобраћајни ток, ПГДС, структура тока, одрживи развој

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОСТОЈЕЋОЈ МРЕЖИ ДУЖ КОРИДОРА НЕИЗГРАЂЕНИХ АУТОПУТЕВА

Проф. др Марко МАРКОВИЋ, дипл. инж.,
Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ, дипл. инж.
Доцент др Драган ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж.
Мр Mиладин НЕШИЋ, дипл. инж.
Слободан МУДРЕША,  дипл. инж.,

Резиме: У раду је дата анализа безбедности саобраћаја на делу мреже магистралних путева за посматрани период времена. Приказана је структура саобраћајних незгода по различитим обележјима и утврђене тенденције промене нивоа безбедности саобраћаја. Преко специфичних показатеља дефинисан је ниво безбедности саобраћаја за сваку путну деоницу. Дат је приказ система „возач-возило-пут-околина“ у функцији безбедности саобраћаја.

Кључне речи: пут, возило, саобраћајна незгода, безбедност

TRAFFIC SAFETY ON EXISTING NETWORK ALONG UNBUILT HIGHWAY CORRIDORS

Summary: An analysis on traffic safety on the part of the major road network for the envisaged period is presented in this paper. A structure of traffic accidents, by different characteristics is presented and the trend of safety level changes are identified. Level of safety for each road section has been defined. An outline of the system „driver- vehicle- road- environment“ in function of traffic safety is given in the paper, too.

Key words: road, vehicle, traffic accident, safety

СТАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ОСНОВНИМ ТЕХНИЧКИМ И ФИНАНСИЈСКИМ ПОДАЦИМА ЗА НЕИЗГРАЂЕНЕ АУТОПУТЕВЕ УТВРЂЕНЕ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж.
Боривоје Алексић, дипл.саобр.инж.

Резиме: ЈП „Путеви Србије“ је у протеклом периоду покренуло израду пројектне и планске документације на мрежи аутопутева у Србији који се налазе на Транс-европској мрежи аутопутева (Trans-European Motorway – TEM) и већина њих припада мрежи Паневропских мултимодалних транспортних коридора. У раду се приказује стања пројектне и планске документације по секторима (деоницама) за неизграђене потезе аутопутева у Србији.

Кључне речи: аутопут, полуаутопут, ТЕМ, коридор, генерални пројекат, идејни пројекат, претходна студија оправданости, студија оправданости, рачунска брзина, тунели, мостови, петље, ревизиона комисија, инвестициона вредност, просторни план.

 

УПОЗНАВАЊЕ СА КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕНДЕРА САВРЕМЕНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТНЕ МРЕЖЕ СРБИЈЕ

Дарко Пешић, дипл.грађ.инж.
Тамара Комарица, дипл.грађ.инж.

Резиме: Напредак методологије уговарања одржавања путева довео је до преласка са традиционалног принципа уговарања одржавања путне инфраструктуре на савремени ПБЦ модел (Performance based Contracting), где се Извођач подстиче да применом нових технологија  и повећањем ефикасности постиже Уговором захтевани квалитет услуге уз редукцију трошкова. Плаћање је базирано на томе колико је успешно Извођач успео да одговори на стандарде квалитета дефинисане у Уговору, а не искључиво према обиму изведених радова, какав је случај у традиционалном принципу уговарања одржавања путне мреже.

У Републици Србији ће бити примењен тзв. ХИБРИДНИ модел уговора за одржавање путне мреже, у коме се специфични захтеви заснивају на ваљаном извршењу посла, нивоу услуга, али се плаћање делимично врши и према јединичним ценама, уз постојање олакшица или без њих.

Основни циљ примене овог модела одржавања је да се путна добра одржавају на Уговором дефинисаном нивоу услуге кроз дугорочан период, уз задовољење захтева корисника путева са аспекта удобности и безбедности и смањење укупног трошка одржавања.

Кључне речи: ПБЦ – Performance based Contracting, индикатори квалитета услуге,  одржавање

 

УПОЗНАВАЊЕ СА КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕНДЕРА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПУТНОЈ МРЕЖИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Вељовић Момчило, дипл.инж.грађ.

Резиме: Ради повећања ефикасности одржавања путних мостова Јавно предузеће Путеви Србије ће по први пут објавити тендер за јавну набавку радова на редовном одржавању мостова на целој територији одржавања свих државних путева у Републици Србији. Ово ће бити веома значајно јер ће посао бити поверен специјализованим извршиоцима способним да обаве поверени задатак. Тако ће бити заустављено константно пропадање мостова и биће створени услови за подизање нивоа стања мостова као и квалитета услуге према корисницима пута. У тендеру су примењена позитивна искуства развијених земаља и има новина у односу на раније тендере.

Кључне речи: територија, директор пројекта, директор одржавања, Ниво услуге

УПОТРЕБА САВРЕМЕНИХ ФЛУИДНИХ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

Синиша Сретеновић, дипл.инж.грађ.

Резиме: Савремене тенденције зимског одржавања у земљама високо развијеног путног менаџмента и управљања па и код нас, довеле су до развијања и потребе за ефикаснијим и економски оправданијим начинима организовања зимске службе, употребе савремене опреме,материјала , а све у складу са све више условљеним строгим еколошким критеријумима заштите околине! На основу искустава везаних за зимско одржавање на територији Републике Србије, може се закључити да се досадашње зимско одржавање путне мреже показало као изузетно скупо, непотпуно ефикасно и еколошки неприхватљиво! Примена нових технологија (RWIS) и савремених материјала за посипање као што је калцијум-хлорид,  ће потпуно променити начин и приступ зимском одржавању  како инвеститора-управљача, тако и Извођача радова.

Кључне речи: нове технологије, материјали у зимском одржавању