ОЦЕНЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ СА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

Председник програмског одбора округлог стола Проф. др ЉУБИША КУЗОВИЋ, дипл. инж. академик ЈИНА

 1. Опште о скупу, значају коридора и циљевима
 2. Досадашње активности на пројекту аутопута београд – јужни јадран и укључивања истог у паневропске  мултимодалне транспортне коридоре
 3. Закључци и препоруке

 

ОПШТЕ О СКУПУ, ЗНАЧАЈУ КОРИДОРА И ЦИЉЕВИМА

Организатори скупа били су: Југословенска инжењерска академија – ЈИНА, Савез друштава за путеве Србије и Црне Горе, Друштво за путеве Србије VIA VITA и Друштво за путеве Црне Горе.

Скуп је одржан 10. децембра 2004. године на Златибору. Скупу је присуствовало преко 300 учесника.

Коридор планираног аутопута Београд – Јужни Јадран један је од најзначајнијих стратешких коридора у оквиру саобраћајног система Србије и Црне Горе. Он повезује најзначајније друштвене и привредне центре обе чланице државне заједнице СЦГ коме гравитира скоро 50% територије и становништва. Шири значај овог путног коридора огледа се у томе што он преко ТРАНСЕВРОПСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ТЕН) чији је крак, као и везе са КОРИДОРИМА VII, X и krakom Xb пружа ЕВРОПСКУ, а преко Луке БАР и МЕДИТЕРАНСКУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЦГ.

Основни циљеви одржавања скупа били су:

 • Реафирмација активности на пројекту ауто-пута Београд – Јужни Јадран
 • Реафирмација активности за укључивање у паневропске мултимодалне транспортне кори-доре, односно у трансевропску транспортну мрежу правца: Темишвар– Вршац –Београд–Подгорица–Бар, са одвојком Подгорица–Тирана.

 

На скупу је поднето 6 реферата који су штампани у посебној публикацији и то.

 1. Досадашње активности на изради студијско, пројектне и планске документације за аутопут Београд – Јужни Јадран.
 2. Приказ урађених пројектних решења аутопута на подручју Србије.
 3. Приказ урађених пројектних решења аутопута на подручју Црне Горе.
 4. Досадашње активности на укључивању правца Темишвар – Вршац -Београд-Подгорица-Бар, са одвојком Подгорица-Тирана у паневропске мултимодалне транспортне коридоре.
 5. Достигнути саобраћајни токови на постојећем путу Београд-Јужни Јадран, као индикатор потреба за градњом аутопута по деоницама.
 6. Предлог препорука научно – стручног скупа – округлог стола.

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ АУТОПУТА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН И УКЉУЧИВАЊА ИСТОГ У ПАНЕВРОПСКЕ  МУЛТИМОДАЛНЕ ТРАНСПОРТНЕ КОРИДОРЕ

Истраживања везана за пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран трају са прекидима скоро 25 година. У периоду од 1979. до 1981. године урађена је студија и по тадашњим стандардима ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ, којим су предложена по ДВА коридора на потезима:

–   од Београда до Пожеге (преко Рудника и преко Мионице)
–   од Пожеге до границе са Ц. Гором у Бољару (преко Ужица и преко Ивањице)

У 1992. год. Извршена је новелација студијско-пројектне документације из 1981. године чији је основни циљ био укључивање у разматрање и потеза кроз Црну Гору од Бољара до Бара. На потезу од Метешева до Подгороице (Смоковца) предложена су ДВА коридора (тзв. Братоножићка и тзв. Кучка варијанта).

Просторним плановима, у Србији из 1996.г. и у Црној Гори из 1997.г., Коридори будућег аутопута Београд – Ј. Јадран утврђени су решењима датим у студијско-пројектној документацији из 1981. и 1992. године.

У периоду од 1998.  до 2000.г урађени су Саобраћајно-економска студија и Генерални пројекат за потез од Београда до Пожеге.

Државна ревизијска комисија је октобра 2000. године усвојила коридор преко Рудника.

У Црној Гори су урађени ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ за потез Бољаре – Беране . Андријевица и за потез Ђурмани – Танки Рт – Бар. Идејни пројекти урађени су за северо-западну обилазницу Подгорице и за потез Танки Рт – Ђурмани.

У периоду од 1997. до 2000. године предузимане су опсежне активности за укључивање у ПАНЕВРОПСКЕ МУЛТИМОДАЛНЕ ТРАНСПОРТНЕ КОРИДОРЕ  правца: Темишвар – Вршац – Београд – Подгорица – Бар, са одвојком Подгорица – Тирана.
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

На основу писаних реферата, усмених саопштења аутора и инспиративних излагања учесника скупа у оквиру дискусија (дискутовало 16 учесника), УПУЋУЈУ се свим НАДЛЕЖНИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И НАДЛЕЖНИМ ДИРЕКЦИЈАМА, као и ИНСТИТУЦИЈАМА (које се баве планирањем, пројектовањем, грађењем и експлоатацијом путева) у Републици СРБИЈИ и Републици ЦРНОЈ ГОРИ, снажни подстицаји и препоруке и то:

1.   Да предузму све потребне мере за што бржу изградњу аутопута Београд – Јужни Јадран.

У ред бројних конкретних активности, за извршење цитираног основног задатка, спадају:
а)  Израда одговарајуће студијско пројектне и планске документације на нивоу ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА и избор оптима-лног коридора аутопута на укупној дужини од Београда до Бара, како би се створили аргументи за предузимање следећих фаза пројектовања по деоницама, укључујући активности на тражењу могућих извора за финансирање изградње.
б)  Израда одговарајуће студијско пројектне и планске документације на нивоу ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА и избор оптималне трасе аутопута за деонице на којима постоје саобраћајна и економска о правданост за градњу аутопута или ½ аутопута, како би се створили аргументи за предузимање конкретних мера по питању финансирања изградње аутопута, или ½ аутопута.
в)  Израда одговарајуће студијско пројектне документације на нивоу ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА за деонице на којима су испуњени сви услови (саобраћајни, економски са опште-друштвеног и тржи-шно финансијског гледишта) да се одмах приступи изградњи аутопута, или ½ аутопута.
г)  Решавање свих актуелних техничких про-блема, како на алтернативним коридорима, тако и на коридорима на којима су урађени ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ, као што су:
–    укључивање будућег аутопута у саобра-ћајну мрежу Београда,
–    пролаз аутопута кроз зону клизишта
–    пролаз аутопута у односи на подручје Подгорице
–    заштита животне средине и културно-историјских споменика
–    коришћење нових технологија и савре-мених материјала у грађењу аутопута и др.

2. Да предузму све потребне мере за укључивање аутопута Београд – Јужни Јадран у ПАНЕВРОПСКЕ МУЛТИМОДАЛНЕ ТРАНСПО-РТНЕ КОРИДОРЕ, односно у ТРАНСЕВРОПСКУ ТРАНСПОРТНУ МРЕЖУ (ТЕН–Т), у оквиру правца: ТЕМИШВАР (веза са коридором IV) – БЕОГРАД (веза за коридоре VII, X и Xb) – ПОДГОРИЦА – БАР (трајектна веза за БАРИ и веза за ЈАДРАНСКО-ЈОНСКО САОБРАЋАЈНО ПОДРУЧЈЕ), са одвојком ПОДГОРИЦА – ТИРАНА (веза за коридор VIII)

У ред бројних конкретних активности, за укључивање наведеног правца у трансевропску транспортну мрежу, спадају:
а) Активно учешће на конференцијама Министара саобраћаја европских земаља у вези ревидирања и/или проширења транс-европске транспортне мреже,
б) Припреме одговарајуће стручне документације којом се образлаже потреба и оправданост укључивања наведеног правца у транс-европску транспортну мрежу,
в) Активно учешће на регионалним и пленарним конференцијама које су планиране као припремне за одржавање ПАНЕВРОПСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ МИНИ-СТАРА САОБРАЋАЈА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА на којој ће се донети одлуке о РЕВИДИРАЊУ и/или ПРОШИРЕЊУ ТРАНС-ЕВРОПСКЕ ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ
г) Предузимање  одговарајућих дипломатских корака како би се за овај предлог добила подршка Румуније, Италије и Албаније.

3. Услов свих услова за реализацију наведених активности је обезбеђивање сталних и стабилних извора финансирања, као и стварање амбијента за приступ међународним финансијским институцијама. Предуслов овоме је усвајање Закона о путевима у коме треба прописати да одржавање путева треба да сносе непосредни корисници кроз наменско издвајање одговарајућег износа из малопродајне цене горива, која у светској пракси износи између 30% и 40% од малопродајне цене горива. Од ове суме често се око 1/3 наменски издваја за финансирање аутопутева.

4. Да се активности ОКРУГЛОГ СТОЛА посвећене пројекту аутопута Београд – Јужни Јадран по разним питањима  (ТЕХНИЧКИМ, ФИНАНСИЈСКИМ  и др) у наредном периоду одржавају ПЕРИОДИЧНО (нпр. једном годишње) све до остварења крајњих циљева, тј. До изградње и пуштања у експлоатацију аутопута Београд – Јужни Јадран на укупној дужини.

5. Препоручује се Организаторима ОКРУГЛОГ СТОЛА  да у своје годишње програме одржавања научно-стручних скупова, укључе и одржавање скупа по актуелним питањима везаним за пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран.