ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОПУТА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ

 Садржај Монографије

Предговор

 • Усмереност саобраћајних токова са правца Београд – јужни Јадран, с обзиром на изворишта и одредишта у односу на подручје леве и десне обале реке Саве
 • Поређење варијанти повезивања аутопута Београд-јужни Јадран са коридором X и основном мрежом саобраћајница Београда
 • Пројекат варијанте аутопута на потезу петља “Сурчин”- петља “Обреновац”,  левом обалом реке Саве-Генерални пројекат
 • Пројекат варијанте аутопута на потезу петља “Остружница” – петља “Обреновац”, десном обалом реке Саве  – Идејни пројекат
 • Геотехничка решења аутопута  на потезу клизишта Умка – Дубоко
 • Ефекти на заштити животне средине,  кроз санацију клизишта на потезу Умка – Дубоко у варијанти аутопута Остружница – Обреновац
 • Побољшање хидрауличких параметара водотока реке Саве,  изградњом паралелне регулационе грађевине у оквиру варијанте аутопута Остружница – Обреновац
 •   Аутопут Београд – јужни Јадран и унутрашња пловидба реком Савом у подручју Београда

Сажеци радова

УСМЕРЕНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА СА ПРАВЦА БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, С ОБЗИРОМ НА ИЗВОРИШТА И ОДРЕДИШТА У ОДНОСУ НА ПОДРУЧЈЕ ЛЕВЕ И ДЕСНЕ ОБАЛЕ РЕКЕ САВЕ

мр Боривоје Алексић, Институт за путеве, Београд
проф. др Љубиша Кузовић, Инжењерска академија Србије, Београд
др Драженко Главић Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
Илија Албрехт, Ј.П. Путеви Србије, Београд

Резиме:На основу спроведеног истраживања саобраћајних токова (анкете и бројања) на путу М 22 (локација Ћелије) и на путу М 19 (локација Мислођин) које је спровео Институт за путеве у октобру 2010.г. утврђена је усмереност саобраћајних токова с обзиром на изворишта и одредишта лоцирана са леве и десне обале реке Саве. Утврђено је да 39.5% возила има извор или циљ кретања на подручјима са леве стране реке Саве, а 60.5% возила има извор или циљ кретања на подручјима са десне стране реке Саве.
Кључне речи: ПГДС, И-Ц матрица, расподела саобраћајних токова.

ORIENTATION OF TRAFFIC FLOWS FROM THE BELGRADE – SOUTH ADRIATIC MOTORWAY DIRECTION CONSIDERING ORIGIN AND DESTINATIONS IN RELATION TO THE AREA OF THE LEFT AND RIGHT BANK OF THE RIVER SAVA

Abstract: Based on the research of traffic flow (surveys and counting) on the M 22 (location Celije) and on the M 19 (location Mislodjin) by the Highway Institute in October of 2010 determined the direction of traffic flows with respect to the origin and destination located on the left and right banks of the Sava River. It was found that 39.5% of the vehicle has a origin or destination in areas on the left side of the river Sava, and 60.5% of the vehicle has a origin or destination  in areas on the right side of the river basin.
Key words: АADT, О-Д matrix, traffic flows distribution

ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТИ ПОВЕЗИВАЊА АУТОПУТА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ X И ОСНОВНОМ МРЕЖОМ САОБРАЋАЈНИЦА БЕОГРАДА

проф. др Љубиша Кузовић, Инжењерска академија Србије, Београд
др Драженко Главић Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
мр Боривоје Алексић, Институт за путеве, Београд
др Ђорђе Лајшић Институт ИГ

Резиме: Поређење варијанти извршено је применом:

 • метода заснованог на саобраћајно-експлоатационим показатељима
 • метода укупних трошкова (грађења аутопута, одржавања аутопута, експлоатације возила, времена путовања путника) сведених на прву годину са Р=ОЦК=12%
 • COST-BENEFIT метода

 

По свим методама доказана је апсолутна предност варијанте Остружница-Обреновац.
Кључне речи: трошкови грађења, трошкови експлоатације возила, време путовања путника,  трошкови одржавања аутопута, интерна стопа рентабилитета.

COMPARISON OF VARIANTS WHICH CONNECTS HIGHWAY BELGRADE-SOUTH ADRIATIC WITH CORRIDOR X AND CORE ROAD NETWORKS OF BELGRADE

Summary: Comparison of variants was performed by applying:

 • methods based on the traffic and exploitation indicators
 • method of total costs (highway construction, highway maintenance, vehicle operating, travel time for passengers) discounted the first year with R=OCK=12%
 • Cost-benefit method

 

All methods proved the absolute advantage of variations Ostružnica-Obrenovac.
Key words: construction costs, vehicle operating costs, passenger travel time, highway maintenance costs, internal rate of profitability

ПРОЈЕКАТ ВАРИЈАНТЕ АУТОПУТА НА ПОТЕЗУ ПЕТЉА “СУРЧИН”- ПЕТЉА “ОБРЕНОВАЦ”, ЛЕВОМ ОБАЛОМ РЕКЕ САВЕ-ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ

Драгољуб Јарић, дипл. инж. Грађ, ИЦП-Београд
Данило Кнежевић, дипл.инж.грађ. ЦИП-Београд

Резиме:Аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, на деоници од Београда до Обреновца, може се анализирати кроз два коридора, и то по десној обали реке саве и по левој обачли реке Саве. Варијанту аутопута по десној обали реке Саве обрадио је Институт за Путеве кроз израду генералног, а касније и идејног пројекта предметне деонице. Варијанту аутопута на левој обали реке Саве, обрађује Саобраћајни институт ЦИП. Генерални пројекат, је урађен, а тренутно је у изради и идејни пројекат поменуте варијанте аутопута. Генералним пројектом, обрађена је деоница аутопута од Београдске обилазнице (Е-75 /  Е-70), мостом преко реке Саве на месту ушћа Колубаре, до укључења у већ пројектовану трасу аутопута у зони Обреновца. Пројектом је обрађен и део градске магистрале од Београдске обилазнице до улица Војвођанске и Јурија Гагарина на Новом Београду.

Кључне речи:Аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, Лева обала Саве, Петља Сурчин, Петља Обреновац, Градска магистрална саобраћајница, водоизвориште, клизиште Дубоко

DESIGN VARIANTS OF HIGHWAY SECTION SURCIN-OBRENOVAC – VARIANT LEFT BANK OF RIVER SAVA -PRELIMINARY DESIGN-

Resume: The E-763 highway, Belgrade – South Adriatic, the section from Belgrade to Obrenovac, can be analyzed by two corridors, variant along the right bank of the Sava River and along the left bank of the Sava River. Variant of the highway along the right bank of the River Basin was analyzed by the Institute of Roads through the development of master plan and later the preliminary design,  of  section mentioned above. Variant of the highway along the left bank of the Sava river, is analyzed by Institute of Transportation CIP. Master plan is finished, and currently preliminary design, is being developed. Master plan deals with the section of the highway, from Belgrade bypass (E-75 / E-70), a bridge over the river Sava in the area of the mouth of river Kolubara, to joining the already designed route of the highway in zone of Obrenovac, also, master plan includes section from Belgrade bypass, to streetsVojvodjanska and Jurija Gagarina in New Belgrade.

Keywords:Highway E-763, Belgrade – Southern Jadran, Left bank of river Sava, Surcin interchange, Obrenovac interchange, City arterial road, water source area, landslide Duboko

 
ПРОЈЕКАТ ВАРИЈАНТЕ АУТОПУТА НА ПОТЕЗУ ПЕТЉА “ОСТРУЖНИЦА” – ПЕТЉА “ОБРЕНОВАЦ” ДЕСНОМ ОБАЛОМ РЕКЕ САВЕ  – ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Вукашин Радичевић, дипл.инж.грађ. , Институт за путеве, Београд
Мирослав Бирђанин, дипл.инж.грађ. , Институт за путеве, Београд

Резиме: Овим Идејним пројектом изградње аутопута Београд – Јужни Јадран на потезу од петљe “Остружница” до петље “Обреновац”, десном обалом реке Саве, приказани су сви параметри у смислу грађевинско-техничке и саобраћајно-економске оправданости изградње аутопута са гледишта саобраћајног и општедруштвеног значаја.

DESIGN VARIANTS OF HIGHWAY SECTION OSTRUZNICA-OBRENOVAC– VARIANT RIGHT BANK OF RIVER SAVA –CONCEPTUAL DESIGN-

Abstract: This conceptual project of the highway Belgrade – South Adriatic Sea on the stretch of the “Ostružnica” to “Obrenovac, right bank of the Sava River, shows all parameters in terms of construction and traffic-technical and economic feasibility of building the highway from the standpoint of traffic and social importance.

ГЕОТЕХНИЧКА РЕШЕЊА АУТОПУТА
НА ПОТЕЗУ КЛИЗИШТА УМКА – ДУБОКО

Бранко Јелисавац, дипл.инж.геол, Институт за путеве, Београд
Мр Владета Вујанић, дипл.инж.геол., Институт за путеве, Београд
Др Петар Митровић, дипл.инж.грађ., Институт за путеве, Београд
Светозар Миленковић, дипл.инж.геол., Институт за путеве, Београд

Резиме: Генералним и Идејним пројектом аутопута Београд – Јужни Јадран (Е-763), на излазу из Београда, коридор пута је лоциран десном обалом реке Саве, у темену речног меандра, преко клизишта Умка – Дубоко у дужини 3 km. Велико активно клизиште, дубине 10 – 26 m, формирано у лапоровитим глинама, захвата површину око 1,8 km2. У циљу утврђивања геолошке грађе, узрока, механизма и динамике клизишта а за потребе израде пројекта санације терена и регулације водо- тока, спроведена су обимна геотехничка истраживања и мониторинг. Инсталирана је оскулта-циона мрежа која обухвата 180 мерних места: 33 инклинометра, 25 пијезометара, геодетске репере, бунаре, речне профиле и др. На основу резултата истраживња изнађена су санациона решења клизишта која гарантују стабилност будућег аутопута и стабилизују остале делове нестабилне падине на којој је угрожена инфраструктура и око 500 стамбених и викенд објеката.
Кључне речи: Аутопут, река, клизиште, истраживања, мониторинг, санација.

 

GEOTECHNICAL SOLUTIONS OF MOTORWAY
ON THE STRETCH UMKA – DUBOKO LANDSLIDE

Abstract: By both General and Preliminary designs of motorway from Belgrade to South Adriatic, i.e. E-763, at the exit from Belgrade, road facility corridor is located at the right bank of Sava river, on the meandering apex, crossing the landslide Umka-Duboko in the length of 3 km. Large active landslide in the depth of 10-26 m, created in marly clays, takes up the area of 1.8 sq.km. In order to define the geologic composition, causes, mechanism and dynamics of the landslide thereof for the purpose of preparing the design for terrain repair and watercourse regulation, extensive geotechnical investigations and moni- toring have been carried out. The auscultation network has been installed including 180 measuring spots, 33 inclinometers, 25 piezometers, survey pegs, wells, river profiles, etc. Investigation results have provided for landslide repair solutions which guarantee the stability of future motorway and also stabilize the remaining parts of unstable slopes on which some 500 housing facilities and cottages are jeopardized.

Key words: motorway, river, landslides, research, monitoring, rehabilitation.

ЕФЕКТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КРОЗ САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА НА ПОТЕЗУ УМКА – ДУБОКО У ВАРИЈАНТИ АУТОПУТА ОСТРУЖНИЦА – ОБРЕНОВАЦ

Бранко Јелисавац, дипл.инж.геол.
Мр Владета Вујанић, дипл.инж.геол
Др Петар Митровић, дипл.инж.грађ
Ђорђе Митровић, дипл.инж.грађ.

Резиме: На излазу из Београда, од Остружнице до Обреновца, Генералним и Идејним пројектом (Институт за путеве – 2000 и 2005.), аутопут Београд – Јужни Јадран (Е-763), је лоциран десном обалом реке Саве, у темену речног меандра, преко клизишта Умка – Дубоко у дужини 3 km. У завршној фази израде Идејног пројекта, на захтев Инвеститора, урађено је и Генерално решење варијанте левом обалом Саве, од Јакова до Обреновца, (ЦИП – 2005 год.). Потом су вршена вредновања и упоређења варијанти аутопута десном и левом обалом Саве, а што је било пропраћено у стручном и медијском дебатом. У раду ћемо истаћи екогеолошке аспекте ове проблематике, која је била један од битних елемената током вредновања, избора варијанте, санационих мера, динамике и укупних трошкова изградње.

Кључне речи: аутопут, река Сава, клизиште Умка – Дубоко, извориште воде, санације

ENVIRONMENT PROTECTION EFFECTS ARISING
FROMTHE LANDSLIDE REPAIR ON THE STRETCHUMKA – DUBOKO WITHIN THE VARIANT OF MOTORWAY FROM OSTRUZNICA TO OBRENOVAC

Abstract: At the exit from Belgrade, from Ostruznica settlement to Obrenovac township, according to  General and Preliminary designs (The Highway Institute – 2000 & 2005), motorway Belgrade – South Adriatic (E-763) is located on the right bank of Sava river, within the meandering apex, across Umka-Duboko landslide in the length of 3 km. During the final stage of Preliminary design preparation as regards the right bank, upon Client’s request, the General solution has been prepared regarding the variant on Sava river left bank from Jakovo to Obrenovac (CIP Belgrade). Afterwards, evaluations and comparisons of motorway variants on the right and left bank of Sava river have been carried out, which had a follow-up debate in the media and professional circles. This paper is revealing environmental and geologic aspects of this issue, which was one of essential elements during evaluation, variant selection, repair measures, timing schedules and overall construction costs.
Key words: motorway, Sava river, landslide Umka-Duboko, water source, repair measures.

ПОБОЉШАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ВОДОТОКА РЕКЕ САВЕ,  ИЗГРАДЊОМ ПАРАЛЕЛНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ У ОКВИРУ ВАРИЈАНТЕ АУТОПУТА ОСТРУЖНИЦА – ОБРЕНОВАЦ

Светомир Прокић дипл.инж, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Небојша Поповић дипл.инж, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Зоран Кнежевић дипл.инж, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Резиме: Реализација изградње аутопута Е-763 Београд – Јужни Јадран на потезу Умка – Барич, условљена је стабилизацијом клизишта на потезу Умка – Барич и уређењу корита реке Саве на овом потезу. За решење уређења корита реке Саве и санацију клизишта, као кључни објекат предвиђена је паралелна регулациона грађевина. Изградњом паралелене регулационе грађевине улази се и до 150 m у постојеће речно корито (на делу ножице грађевине). На левој обали се корито реке багеровањем проширује. Нова линија леве обале је померена у односу на постојећу до 350 m у нивоу обале. Хидрауличким анализама је обухваћено корито реке Саве на потезу од ушћа у Дунав до Обреновца, стим што се нарочита пажња обратила на потез Умка – ушће Колубаре. Хидраулички прорачун линија нивоа воде на сектору Саве од Умке до ушћа Колубаре имао је за циљ дефинисање хидрауличких и морфолошких карактеристика речног тока на ширем потезу будућих интервенција као основе за детерминисање утицаја интервенција на режим водотока.
Кључне речи: хидрауличка анализа, уједначавање хидролошко морфолошких карактеристика, паралелна регулациона грађевина, санација клизишта.

IMPROVEMENT OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SAVA RIVER WATERCOURSE BY THE CONSTRUCTION OF PARALLEL REGULATION STRUCTURE WITHIN THE VARIANT OF MOTORWAY FROM OSTRUZNICA TO OBRENOVAC

Abstract: The implementation of constructing E-763 Motorway from Belgrade to South Adriatic on the stretch Umka-Baric is constrained by the landslide stabilization and by the routing of  Sava river channel on this specific stretch. Parallel regulation structure has been envisioned as key facility for the solution of routing the Sava river channel and landslide repair. By building this parallel regulation structure one is entering even by 150 m into the existing river channel (at the toe of structure). River channel on the left bank is widened by dredging. New left bank line has been displaced in relation to the existing one by 350 m at the bank’s level. Hydraulic analyses encompassed the river channel of Sava on the stretch from the confluence with Danube river to Obrenovac township, with particular attention awarded to the stretch Umka settlement – Kolubara river estuary. Hydraulic computation of water level lines on the sector of Sava river from Umka settlement to Kolubara river estuary was targeted to define hydraulic and morphologic characteristics of river course on the wider stretch of future interventions as the prerequisite of determining the impact of interventions onto the watercourse regime.
Key words: hydraulic analysis, equalization of hydrologic-morphologic characteristics, parallel regulation structure. landslide repair.

 

АУТОПУТ БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН И УНУТРАШЊА ПЛОВИДБА РЕКОМ САВОМ У ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА

Проф. др Зоран Радмиловић, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд
Мр Владислав Мараш Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд

Резиме: Пројектована траса аутопута Београд – Јужни Јадран дуж десне обале реке Саве и планирана изградња железничког терминала у подручју Остружнице стварају изузетно повоље услове за повезивање са унутрашњом пловидбом на реци Сави. Ово повезивање би се остварило изградњом речног терминала на десној обали реке Саве у близини железничког терминала у Остружници. Изграда овог терминала је предвиђена Мастер планом и студијом изводљивости за унутрашњи водни транспорт у Србији (Zanetti, R., и др., 2005), као једна од шест могућих, предложених варијанти. Ограничења ове локације терминала су еколошки осетљив положај, велике амплитуде водостаја између малих и великих вода, потпуно неуређене површине на копну и на води и релативно високе инвестиције. Предности су близине коридора VII и X и директне везе са аутопутем Београд – Јужни Јадран и железницом. У раду ће се разматрати могућност повезивања наведене трасе аутопута на деоници Остружница – Умка – Обреновац и речног саобраћаја на реци Сави у тримодалном терминалу (друм – вода – железница).
Кључне речи: Повезивање друмског и речног транспорта, Побољшање услова пловидбе на реци Сави, Речни терминали

 

Highway Belgrade-South Adriatic and Inland Navigation on Sava River in Belgrade Region

Abstract: Project line of highway from Belgrade to South Adriatic alongside right bank of Sava river and planned construction of rail terminal at Ostružnica create clear favourable conditions for connection with inland navigation on Sava river. This link would be realized by construction of river terminal on right bank of Sava river in vicinity of rail terminal at Ostružnica. The Master plan and feasibility study Inland waterway Transport for Serbia (Zanetti, R., et al., 2005) has considered six container terminal development options among which is the construction of river terminal at Ostružnica. The restrictions of this location are the environmental sensitive position, big amplitude between the low and high water levels, disorderly land and water areas and relatively high investment. The advantages of this location are direct links to highway from Belgrade to South Adriatic and railway as well as the vicinity of Corridors VII and X. This paper deals with possibilities of connection of mentioned highway line within the section Ostružnica – Umka – Obrenovac and inland navigation on Sava river across threemodal terminal (road – water – rail).
Key words: Connection of road and inland waterway transport, Improvement of navigation conditions on Sava river, River terminals