AIPCR – PIARC РЕЧНИК ИЗ ПУТНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Речник је издало Друштво за путеве Србије „ВИА-ВИТА” са жељом да помогне стручним кадровима који се баве путним инжињерством да лакше савладају проблеме техничке комуникације са стручцима из других земља, као и да лакше користе литературу и софтввере на страним језицима. Идеја је да речник послужи свим путарским стручњацима широког дијапазона стручности, тј. грађевинцима, саобраћајцима, геолозима, технолозима, итд.

Штампана верзија речника даје путне изразе на четири језика, српски, енглески, француски и немачки. Термине даје на два језика српски и енглески.

База за израду овог речника био је Речник израза и термина путног инжењерства издат од светске путарске асоцијације АИПЦР-ПИАРЦ.

електронска верзија Речника:    Речник

Посебан тим стручњака је радио на превођењу и адаптацији текста Речника. У речнику је дато преко 1500 путних техничких израза на четири језика (српски, енглески, француски, немачки) и око 800 термина на два језика (српски и енглески).

Речник се састоји од 16 поглавља и то:

 1. Врсте путева
 2. Пројекат и геометрија
 3. Саобраћајно инжињерство
 4. Раскрснице
 5. Елементи пута
 6. Одводњавање
 7. Допунски радови и допунска опрема
 8. Структура коловоза
 9. Материјали
 10. Грађење
 11. Квалитети, недостаци (грешке) и испитивања
 12. Одржавање, зимско одржавање и менаџмент
 13. Економија и финансије
 14. Тунели
 15. Животна средина, сметње, удеси

 

АДРЕСА ЗА НАБАВКУ РЕЧНИКА:
ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ СРБИЈЕ
Кумодрашка 257 11000, Београд, Србија
тел/факс: +381 11 2493134 е-маил:  dzps.viavita@gmail.com

Прво издање штампаног ауторизованог речника је штампано у 1000 примерака од којих је продато више од 600 примерака.

С обзиром на веома квалитетан превод, на вишејезичност речника (речник је СРПСКО – ЕНГЛЕСКО – ФРАНЦУСКО – НЕМАЧКИ) и на ауторизацију од светски признатог удружења АИПЦР-ПИАРЦ, сматрамо да је овај речник НЕОПХОДАН сваком стручњаку који се бави путним инжињерством. Посебно у светлу доласка све већег броја иностраних компанија на наше тржиште, као и повећаног обима посла и потребе за новим стручњацима којима страни изрази неће бити препрека.

Истичемо да куповином овог речника будући корисници фактички добијају 4 речника у једном, односно не морају да купују појединачне речнике за енглески, француски и немачки језик.