Утврђивање утицаја карактеристика пута на број саобраћајних незгода за путну мрежу Србије

Издавач

Српско друштво за путеве “VIA-VITA”
Београд, Кумодрашка 257

За издавача

Биљана Вуксановић

Припрема за штампу

др Драженко Главић

Уредник

др Драженко Главић

Штампа

ATC штампа и издаваштво

Тираж

500

Предговор

У свету су у последње три деценије спроведена бројна истраживања како би се утврдила веза између саобраћајних незгода и саобраћајних и путних карактеристика за различите функционалне делове путне мреже. Наведена истраживања нису до сада вршена у Србији. Стога овај пројекат представља први покушај да се наведене зависности утврде, као и да се развију модели предикције броја саобраћајних незгода у функцији саобраћајних и путних карактеристика за Србију.
У свету су у последње три деценије спроведена бројна истраживања како би се утврдила веза између саобраћајних незгода и саобраћајних и путних карактеристика за различите функционалне делове путне мреже. Наведена истраживања нису до сада вршена у Србији. Стога овај пројекат представља први покушај да се наведене зависности утврде, као и да се развију модели предикције броја саобраћајних незгода у функцији саобраћајних и путних карактеристика за Србију.
Познавање везе између саобраћајних незгода и путних и саобраћајних карактеристика би допринело побољшању безбедности саобраћаја постојећих путева и пројектовању нових безбеднијих путева. Кључне резултате ове студије представљамо у овој брошури која ће служити свим инжењерима у путном и саобраћајном инжењерству да увиде првенствено утицај фактора пута на догађање саобраћајне незгоде.
Предмет пројекта је квантификовање карактеристика утицаја пута и саобраћаја на догађање саобраћајне незгоде кроз развој модела предикције саобраћајних незгода.

Утврђивање утицаја карактеристика пута на број саобраћајних незгода за путну мрежу Србије