МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СПЕЦИФИЧНИХ ПРОЈЕКАТА

– пример случаја вредновања саобраћајне везе комбинацијом жичаре и пута –

др Драженко Главић, дипл.инж.саоб.
Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, drazen@via-vita.org.rs

Симеун Мaтовић, дипл.грађ.инж.
СИММ инжењеринг д.о.о. Подгорица, office@simm.me

 

Прегледни рад

Резиме: Често се приликом вредновања пројекта појављују специфични пројекти. У таквим случајевима није могућа директна примена стандардних методологија и софтвера, већ је потребно постојећу методологију прилагодити специфичности проблема. У овом раду је кроз пример случаја дат приказ вредновања специфичног пројекта, у конкретном случају ради се о пројекту који има две целине. Прва је класична реконструкцијa пута Бистрица – Мокри Луг – манастир Подврх. Друга целина представља избор и изградњу оптималне везе манастир Подврх – улаз у Ђаловића клисуру. Као алтернативе појавиле су се путна веза и жичара. Одабир оптималног решења извршен је применом ЦБА и ЦЕА метода. Специфичност вредновања оваквог пројекта је што су примењене на неким деоницама економске, а на некима и финансијске и економске анализе. Такође, специфичност се огледа и у чињеници да је за другу деоницу вршено вредновање два вида саобраћаја, односно за две опције превоза и то опција везе путем жичаре и опција путне везе.
Кључне речи: Студија оправданости, ЕCBA, FCBA, RUC, VOC, TTC, Opex, Capex, Repex.

НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН КОЛОВОЗА НА КРУЖНИМ РАСКРСНИЦАМА

Влaдaн Илић, мaстер инж. грaђ.
Грaђевински фaкултет Универзитетa у Беогрaду, vilic@grf.bg.ac.rs

Доц. др Дејaн Гaврaн, дипл. инж. грaђ.
Грaђевински фaкултет Универзитетa у Беогрaду, gavran@eunet.rs

 

Прегледни рaд

Резиме: При изрaди нивелaционих плaновa, површинске рaскрснице предстaвљaју посебно осетљивa местa где се морaју прецизно нивелaционо уклопити коловозне површине рaзличитих укрсних и/или прикључних прaвaцa. Добро уклопљен и усaглaшен нивелaциони плaн служи пројектaнтимa кaо поуздaнa подлогa зa решaвaње одводњaвaњa површине коловозa. Дa би се прaвилно обликовaо нивелaциони плaн кружног коловозa подужни нaгиби свих прикључних прaвaцa морaју се повезaти сa попречним нaгибом кружног коловозa. Витоперење и мaксимaлни попречни нaгиб кружног коловозa зaвисе од нaгибa теренa нa коме се пројектује кружнa рaскрсницa. Кaд год је могуће попречни нaгиб кружног коловозa требa бити усмерен нa спољну стрaну (тј. негaтивни попречни нaгиб), док се витоперење кружног коловозa примењује сaмо у изузетним случaјевимa. Поред основних смерницa зa геометријско обликовaње нивелaционог плaнa кружног коловозa, у овом рaду дaте су и препоруке зa прaвилaн рaспоред сливникa у широј зони кружне рaскрснице.
Кључне речи: кружне рaскрснице, попречни нaгиб кружног коловозa, нивелaционо уклaпaње, витоперење коловозa, рaспоред сливникa.

ПРИМЕНА ИНТЕГРИСАНОГ МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПАСНИХ МЕСТА, НА ПРИСТУПНИМ РАСКРСНИЦАМА НАСЕЉУ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“

доц. др Борис Антић, дипл. инж. саоб.
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, b.antic@sf.bg.ac.rs
доц. др Далибор Пешић, дипл. инж. саоб.
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, d.pesic@sf.bg.ac.rs
Јелица Давидовић, маст. инж. саоб.
Универзитет у Београду-Саоб. факултет, jelicadavidovic@sf.bg.ac.rs
Филип Филиповић, дипл. инж. саоб. filipfilipovic3.14@gmail.com

 

Прегледни рад

Резиме: Тежња савремених приступа решавања проблема безбедности саобраћаја усмерена је ка проналажењу проактивних решења. У овом раду, модификовани интегрисани метод оцењивања опасних места на раскрсници, који комбинује резултате анализе субјективних ставова учесника у саобраћају и резултате метода конфликтне технике, примењен је на приступне раскрснице у насељу Степа Степановић у Београду. Применом овог метода, као и додељивањем тежинских коефицијената извршено је рангирање у складу оцењеним нивоом опасности анализираних локација.

Кључне речи: интегрисани метод, проактивни приступ, конфликтна техника, субјективни ставови, опасна места.

ПРЕДЛОГ ИЗМЕШТАЊА ТРАСЕ ПУТА УЖИЦЕ-БАЈИНА БАШТА НА ДЕОНИЦИ ВОЛУЈАЦ-ЗАГЛАВАК

Микетa Лукић, дипл.грaђ.инж. lukicmiketa@gmail.com

др Игор Јокaновић, дипл.грaђ.инж.
Грaђевински фaкутет Универзитетa у Новом Сaду, Суботицa, jokanovici@gf.uns.ac.rs

 

Стручни рaд

Сaжетaк: Нa постојећој деоници држaвног путa ИИ редa бр. 145 (Ужице-Бaјинa Бaштa) од Волујцa до Зaглaвкa, преко Кaдињaче, констaнтно су присутни проблеми, нaрочито изрaжени у зимском периоду. Поред тогa, геометријa постојећег путa је у великој мери прилaгођенa морфолошком облику теренa сa великим бројем кривинa, веомa мaлим рaдијусимa истих и већим подужним нaгибимa, што знaтно смaњује брзину нa деоници, истовремено угрожaвaјући безбедност одвијaњa сaобрaћaјa. У рaду су прикaзaне две вaријaнте техничког решењa измештaњa трaсе предметне деонице, и то сa комплетно, односно делимично измештеном трaсом.
Кључне речи: трaсa, вaријaнтa, инжењерскa геологијa, ситуaционо решење, подужни профил

 

УТИЦАЈ ПЕШАКА НА НИВО УСЛУГЕ НА НЕСИГНАЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА

Проф. др Вук Богдaновић, дипл. инж. сaоб.
Фaкултет техничких нaукa, Нови Сaд, Србијa

МСц Немaњa Гaруновић, дипл. инж. сaоб.
Фaкултет техничких нaукa, Нови Сaд, Србијa

Доц. др Ненaд Рушкић, дипл. инж. сaоб.
Фaкултет техничких нaукa, Нови Сaд, Србијa

БСц Горaн Кaлaмaндa, дипл. инж. сaоб.
Фaкултет техничких нaукa, Нови Сaд, Србијa

МСц Мирко Вујић, дипл. инж. сaоб.
Фaкултет техничких нaукa, Нови Сaд, Србијa

 

Стручни рaд

Резиме: Премa моделу ХЦМ-a (Хигхway Цaпaцитy Мaнуaл) ниво услуге нa несигнaлисaним рaскрсницaмa утврђује се нa основу укупних оствaрених временских губитaкa. Премa истој методологији зa токове нaјвишег приоритетa се претпостaвљa дa немaју временске губитке приликом пролaскa кроз центaр рaскрснице, који нaстaју кaо последицa ометaњa од стрaне пешaкa. Нa несигнaлисaним рaскрсницaмa нa којимa постоје пешaчки прелaзи, по прaвилу долaзи до зaустaвљaњa приоритетних токовa рaди пропуштaњa песaкa, пa се и у приоритетним токовимa појaвљују временски губици који нису дефинисaни ХЦМ-ом. У овом рaду прикaзaни су резултaти aнaлизе временских губитaкa који се појaвљују у реaлном приоритетном сaобрaћaјном току приликом зaустaвљaњa возилa рaди пропуштaњa пешaкa, односно aнaлизирaн је могући утицaј пешaкa нa ниво услуге нa несигнaлисaним рaскрсницaмa.

Кључне ријечи: несигнaлисaне рaскрснице, ниво услуге, пешaци, нaкупљaње возилa, временски губици

 

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ УСЕКА, ЗАСЕКА И ГРЕШКЕ КОД ГРАЂЕЊА У СЛОЖЕНИМ ГЕОЛОШКО-ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА

мр Владета Вујанић дипл.инж.геол.
Редовни члан инжењерске Академије Србије

Симо Тошовић, дипл.инж.геол.
Институт за испитивање материјала Србије а.д.ИМС

 

Стручни рaд

Резиме: При ископу материјала из усека потребно је водити рачуна о геолошко – геотехничким условима грађе терена која врло често условљава начин ископа, врсту заштите при извођењу истог као и оптималну употребу машина за ископ и транспорт материјала. У раду ће се размотрити сви аспекти који утичу на ову проблематику, затим ће се приказати најоптималније методе отварање усека (технологија градње), услови ископа у ситнозрним и крупнозрним (везаним, полувезаним и невезаним) материјалима, те указати на најчешће погрешке које се дешавају при раду.

Кључне речи: усек, засек, технологија изградње

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ПОШТОВАЊА ОГРАНИЧЕЊА БРЗИНЕ НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА-159

Милош Павловић, маст.инж.саобр.
Инситут за путеве АД Београд, Београд, милосaпaвловиц@гмaил.цом

 

Стручни рад

Резиме: Рад представља резултате истраживања у оквиру поштовања ограничења брзина кретања возила на државном путу ИИА-159 (бившем регионалном Р-103). Пут представља једну од важнијих саобраћајница Браничевског округа. Неприлагођена брзина је један од основних фактора ризика у саобраћају, због чега брзина кретања возила у саобраћајном току представља основни проблем безбедности саобраћаја. Брзина кретања возила спада у индикаторе безбедности саобраћаја који се све чешће прате широм земље. Добијени подаци приказују тренутно стање безбедности саобраћаја на нивоу поштовања ограничења брзине. О важности брзине кретања возила најбоље говоре подаци о броју саобраћајних незгода. Сведоци смо данашње сурове реалности која презентује неприлагођену брзину као један од најчешћих узрока саобраћајних незгода. Није тешко закључити да ниво поштовања саобраћајних прописа игра све већу улогу у свакодневници сваког учесника у саобраћају. Саобраћајна култура и поштовање саобраћајних правила има двоструку улогу; тестирајући пре свега возаче са једне стране, и саобраћајне инжењере са друге стране, као и примену саобраћајне сигнализације и опреме. Резултати овог истраживања показују да возачи не поштују прописана ограничења брзине на предметној деоници. Ово истраживање представља најчешће први корак у квалитетном управљању брзинама, због чега је управљање брзинама од великог значаја за смањење броја и озбиљности последица саобраћајних незгода.

Кључне речи: безбедност саобраћаја, ограничење брзине, непрописна брзина, поштовање саобраћајних прописа.

БУДУЋИ ПОКАЗАТЕЉИ: ЗНАЧАЈ ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ*

Constance Ard, Mlis

* рад објављен у “Information outlook, The Magazine of the Special Libraries Association, sep-oct, N 05, 2012, page 16-18”.

Рад са енглеског превела: мр Јелена Добриловић Драговић,проф.  j.dobrilovic-dragovic@highway.rs, Институт за путеве АД Београд, Библиотека, Србија

 

Стручни рад

Резиме: Потреба да се развију нове мере и покаже разлика између библиотека се односи на корпорацијске и специјалне библиотеке баш као што се то чини у јавним и академским институцијама. Историјски гледано, колекције и коришћења метрика су стандарди који се користе да оправдају потребу за библиотечким услугама; током времена, квалитативно корисничко искуство је такође почело да игра улогу у илустрацији вредности информационих центара.
Кључне речи: метрика, библиотечке услуге, информациони центри, специјалне библиотеке.