Факултети

Грађевински факултет - Универзитет у Београду

Саобраћајни факултет - Универзитет у Београду

Друштва и међународне организације

Друштво за патишта на Република Македонија

Hrvatsko društvo za ceste Via Vita

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories

International Road Federation (Washington)

International Road Federation (Geneva)