Статут српског друштва за путеве "VIA VITA"

Скупштина друштва донела је Статут друштва којим је Српско друштво за путеве”VIA-VITA” дефинисано као  добровољна, стручна, интересна, професионална, недобитна организација. Друштво је основано  ради остваривања утицаја на развој и одржавање путева и путне инфраструктуре, доношења стратешких одлука у планирању путне мреже и економској оправданости њене изградње, побољшању система управљања безбедности саобраћаја на путевима и очувању животне средине, као основних захтева савремених путарских тенденција од интереса за Републику Србију.